1      
Meer tweets...Domeinnaam nog vrij?


Nieuwste project:

Fotoshootboeken.nl (2016)


Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en alle door Maartenwebs gesloten overeenkomsten (al dan niet schriftelijk) en alle overige door Maartenwebs verrichtte handelingen. Na afsluiten van een overeenkomst met Maartenwebs verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.

1. Offertes

De door Maartenwebs gemaakte offertes zijn vrijblijvend, en geldig gedurende 3 maanden, tenzij anders aangegeven.

Indien een bezoek betreft waarbij 15 kilometer of meer gereden moet worden, kunnen er voorrijkosten in rekening gebracht worden. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de afstand. Er wordt alleen een bezoek gebracht indien dit nodig is voor een goede uitvoering van de opdracht.

De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant ontbreekt. De overeenkomst tussen de partijen wordt als gesloten beschouwd vanaf het ogenblik dat de klant de offerte ondertekend heeft.

Maartenwebs zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met Opdrachtgever schriftelijk vastgelegde afspraken.

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Maartenwebs zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Indien Maartenwebs op verzoek of met voorafgaande instemming van opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang de overeengekomen diensten en producten vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door door Maartenwebs aan de opdrachtgever worden doorberekend volgens de gebruikelijke tarieven van Maartenwebs. Maartenwebs is echter niet verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en kan verlangen dat daar voor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Op al onze aanbiedingen en met ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.

2. Betaling

Tenzij anders overeen gekomen: aanbetaling van 25% op de totale kosten na het goedkeuren van de offerte, tenzij er een uurtarief is afgesproken. De website komt op een plaats op het internet te staan, waar de vorderingen bekeken kunnen worden waarna de website op de definitieve locatie op het internet wordt geplaatst. Na het gereedkomen van de website wordt het restant bedrag gefactureerd. Op dat moment wordt de website als volledig beschouwd en worden verdere veranderingen aan de website niet meer kosteloos uitgevoerd.

De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte, eventuele benodigde gegevens of materialen aan te leveren, of zijn medewerking te verlenen daar waar dit nodig is voor het tot stand komen van de website. Indien Opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het verstrijken van de oplevertermijn, of indien er geen oplevertermijn is, na 2 maanden, geheel worden gefactureerd.

Betaling van het factuurbedrag dient maximaal 14 dagen na factuurdatum te geschieden, op de door Maartenwebs aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.

Indien Opdrachtgever nalatig blijft de vordering te voldoen, kan de vordering uit handen worden gegeven aan een incassobureau, in welk geval Opdrachtgever naast het alsdan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden zal zijn tot volledige vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten.

3. Webdesign

Maartenwebs zal op een zo goed mogelijke manier de website volgens de wensen van de opdrachtgever vervaardigen.

Na het goedkeuren van de offerte en het goedkeuren van de eerste of een volgende opzet van de website is het niet mogelijk om kosteloze veranderingen aan het design te laten uitvoeren.

Maartenwebs zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn. Indien geen termijn in de offerte aangegeven staat, geldt dat de website zo spoedig mogelijk moet worden opgeleverd.

De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Maartenwebs aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Maartenwebs worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Maartenwebs zijn verstrekt, heeft Maartenwebs het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Alle door Maartenwebs ontwikkelde website en promotiematerialen kunnen door Maartenwebs voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen met de Opdrachtgever.

Indien de website op de hosting eigendom zijnde van Maartenwebs wordt neergezet, dan is de website met uitzondering van beeldmerken en overige auteursrechtelijk beschermde zaken, eigendom van Maartenwebs. Indien het auteursrechtelijke zaken en/of beeldmerken betreft, dan blijft Maartenwebs eigenaar van de samenstelling waarin ze gebruikt zijn voor de ontwikkeling van de website.

De opgeleverde website zal minimaal twee jaar moeten worden gebruikt door de opdrachtgever. Indien de gebruiker zich hier niet aan houdt, door bijvoorbeeld de website door een andere partij te laten bewerken of vervangen, of door verhuizing van de domeinnaam, zal de opdrachtgever 1/24 deel per resterende maand van een vooraf vastgestelde boete moeten betalen. Indien er geen boete is vastgesteld, bedraagt deze het bedrag waarvoor de website is opgeleverd. Deze boete bedraagt tenminste 1000 euro.

Maartenwebs is en blijft eigenaar van alle wachtwoorden en andere verkregen documenten die betrekking hebben op de website, domeinnaam en hosting. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming van de opdrachtgever.

Door Maartenwebs of anderen ontwikkelde scripts en programma's gebruikt in en/of bij het tot stand komen van de website blijven eigendom van Maartenwebs.

4. CMS besturing

Als het een contract betreft aangaande het gebruik van de CMS besturing, is dat altijd voor een bepaalde periode. De opdrachtgever mag de CMS besturing van Maartenwebs gebruiken om webdesign uit te voeren voor haar klanten gedurende de afgesproken periode.

Contracten aangaande CMS besturing kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

Na opzeggen ontneemt Maartenwebs de opdrachtgever ieder recht een website te ontwikkelen of te onderhouden dat gebruik maakt van de CMS besturing van Maartenwebs. Websites die zijn ontwikkeld met behulp van de CMS besturing van Maartenwebs worden daarna direct eigendom van Maartenwebs.

5. Onderhoudscontract

Een onderhoudscontract is een contract waarin wordt bepaald dat Maartenwebs onderhoud zal uitvoeren binnen een bepaalde periode. Deze periode staat aangegeven in het onderhoudscontract.

Met onderhoud van de website wordt bedoeld het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van de opdrachtgever op bestaande pagina's van de website. Het verzamelen, ordenen en verwerken van verkregen data van derden zoals de krant, tijdschriften, internet en andere media op bestaande pagina's van de website indien toepasselijk. Ook kleine lay-out aanpassingen vallen onder dit onderhoudscontract. Zodra de lay-out compleet veranderd moet worden, zal dit een nieuwe opdracht worden.

Onderhoudscontracten kennen een minimale looptijd van 1 jaar en worden ieder jaar stilzwijgend verlengd met 1 jaar. Na het verstrijken van de minimale looptijd kan de overeenkomst op elk moment schriftelijk worden opgezegd, met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.

6. Aansprakelijkheid

Maartenwebs is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat gebruiker is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Maartenwebs kenbaar behoorde te zijn.

Opdrachtgever vrijwaart Maartenwebs voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

Maartenwebs kan op geen enkele wijze door opdrachtgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade van welke aard dan ook, bedrijfsschade en andere gevolgschade door wie dan ook geleden, voortvloeiende uit, of in verband staande met door ons geleverde of ter beschikking gestelde producten of diensten, tenzij een dergelijke schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

De aansprakelijkheid van Maartenwebs zal te allen tijde beperkt blijven tot het aan opdrachtgever in rekening gebrachte of nog in rekening te brengen.

Maartenwebs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van gebeurtenissen bij een hostingprovider, domeinnaamregistrant of anderen waarop Maartenwebs geen invloed kan uitoefenen.

Maartenwebs is niet aansprakelijk voor de gevolgen van het registreren (met persoonsgegevens) van domeinnaam en hosting bij een hostingprovider en/of domeinnaamregistrant.

Maartenwebs is niet aansprakelijk voor prijswijzigingen die door de hostingproviders of derden worden doorgevoerd. Deze prijzen worden zonder kennisgeving door Maartenwebs doorgevoerd.

Indien noodzakelijk kan Maartenwebs bepaalde diensten uitbesteden aan derden. Maartenwebs zal altijd hoofd verantwoordelijk blijven voor hetgeen geleverd wordt door derden. Maartenwebs heeft te allen tijde het recht bepaalde diensten uit te besteden aan derden.

Indien door Maartenwebs of door Maartenwebs ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

In geval van overmacht is Maartenwebs gerechtigd de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, zulks zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat zij deswege tot schadeloosstelling verplicht zullen zijn.

Onder overmacht om aan onze verplichtingen te voldoen geldt elke vreemde oorzaak, welke niet aan ons kan worden toegerekend en die de nakoming van de overeenkomst belet, of in zo ernstige mate belemmert of bezwaarlijk maakt, dat die nakoming in redelijkheid niet van ons kan worden gevergd.

7. Overige bepalingen

De volgende voorwaarden zijn van toepassing op alle bovengenoemde producten en diensten. Ook als er andere werkzaamheden zoals systeembeheer worden uitgevoerd gelden onderstaande voorwaarden.

Tariefswijziging kan plaats vinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht, bij verlenging van de opdracht of bij wijzigingen in voor Maartenwebs van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Indien Maartenwebs een gesponsorde opdracht uitvoert, kan bij onjuist gebruik het te betalen bedrag alsnog berekend worden. Maartenwebs beoordeelt of een opdracht al dan niet juist gebruikt wordt. Een gesponsorde opdracht is een opdracht waarvoor normaal gesproken een bedrag gerekend wordt, maar dit achterwege blijft omdat Maartenwebs de opdracht sponsort.

Maartenwebs kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Maartenwebs gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende voorwaarden.

Maartenwebs heeft het recht geleverde producten en diensten tijdelijk of geheel buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien opdrachtgever de overeenkomst en verplichting jegens Maartenwebs niet nakomt of in strijd handelt met deze algemene voorwaarden. Maartenwebs zal opdrachtgever hiervan te voren in kennis stellen, tenzij dat in alle redelijkheid en billijkheid niet van Maartenwebs kan worden verlangd. De verplichting tot betaling van de verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan.

Maartenwebs heeft het recht om geleverde producten en diensten tijdelijk buiten gebruik te stellen indien onderhoudswerkzaamheden noodzakelijk zijn.

Overschrijding van de levertijd geldt echter nimmer als wanprestatie en laat de verplichting aan cliënt om de goederen af te nemen onverlet. Indien de levertijd wordt overschreden is de opdrachtgever in geen geval gerechtigd om de oplevering of de betaling weigeren, of op schadevergoeding aanspraak te maken.
Indien de opdrachtgever de opdracht wil annuleren, zullen de tot dan toe gemaakte kosten wel door de opdrachtgever moeten worden vergoed.

Uw persoonsgegevens worden door Maartenwebs slechts gebruikt om uw aanmelding bij het aanvragen van een domeinnaam en hosting aan te vragen. De gegevens zullen niet aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij met uw uitdrukkelijk tevoren gevraagde en gegeven toestemming. Daarbij zijn de privacy bepalingen van de SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie) van toepassing.

Uw persoonlijke informatie, aangeleverde documenten, beeld- en geluidsmateriaal blijven vertrouwelijk. Maartenwebs verstrekt informatie als naam, adres, e-mail-adres, telefoonnummer, etc. nooit aan derden zonder uw uitdrukkelijke tevoren gevraagde en gegeven toestemming.

Mocht enige bepaling van deze voorwaarden naar het oordeel van de bevoegde rechter niet van toepassing zijn of in strijd met de openbare orde of wet zijn, dan zal slechts de betreffende bepaling als niet geschreven worden beschouwd en zullen partijen deze vervangen door één of meer bepalingen welke zo nauw mogelijk aansluiten bij de strijdige bepaling(en) en zullen overigens deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Maartenwebs en opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.

Maartenwebs kan op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving en opgaaf van redenen de algemene voorwaarden wijzigen en aanvullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Indien de opdrachtgever een wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst ontbinden. Dit ontslaat de opdrachtgever echter niet van zijn verplichtingen tot betalen voor de reeds geleverde diensten.Welkom     Inloggen Statistieken  
Copyright  2004-2023  Maarten Pijpers maarten@maartenpijpers.nl |9 december 2023
Ingeschreven bij de K.v.K. onder nummer 54205581 - BTW nummer NL001681571B68 - Algemene voorwaarden

Om deze website goed te laten functioneren heb ik cookies gebruikt. Als u deze site gebruikt ga ik ervan uit dat u akkoord bent.    Cookies toestaan